Badania naukowe wykonywane przez nas są oparte na nowoczesnej metodologii i pragmatyce cenowej. Prowadzimy badania społeczne i ewaluacje na zlecenia samorządów i jednostek wykonawczych, uczelni i firm. Umożliwiamy szybkie przełożenie wyników badań na korzyści społeczne i instytucjonalne - korzyści dla ludzi i organizacji. Wszystkie raporty z badań kończymy praktycznymi zaleceniami, umożliwiającymi wdrożenie wniosków w bieżącą działalność zleceniodawców - wiedza niezbędna i strawna.

Przeprowadzone na rzecz firm badania, to między innymi:

 • współpraca w konwersji standardów krajowych kwalifikacji zawodowych
 • przygotowanie bazy oraz opracowanie wyników ankiet dotyczących profilu kompetencyjnego zawodu konwojenta
 • przeprowadzenie badań walidacyjnych testem psychologicznym „Moje decyzje - czy jestem samodzielny?”
 • opracowanie testu psychologicznego „Czy lubię szkołę? - Obraz szkoły”
 • wykonanie statystycznych obliczeń normalizacyjnych do testów psychometrycznych (normy dla podgrup, trafność, rzetelność, moc dyskryminacyjna pytań)

Badania na rzecz instytucji obejmują między innymi:

 • ewaluacja szkoleń informatycznych dla pracowników przedsiębiorstw z kilku województw wschodniej Polski, prowadzonych przez WSEI na zlecenie PARP
 • współpraca badawczo-analityczna w opracowaniu koncepcji strategii wprowadzania rozwiązań i usług telemedycznych w regionie lubelskim w kontekście stanu informatyzacji służby zdrowia regionu
 • ewaluacja osiągnięcia celów Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy m.st. Warszawy
 • wykonanie badań i analiza danych w ramach diagnozy stanu zagrożeń patologiami społecznymi wśród młodzieży Gniezna
 • ewaluacja rezultatów bezpośrednich dla zadań zawartych w ramach Lokalnym Programie Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
 • wykonanie badań społecznych - ocena stanu zagrożeń w zakresie uzależnień i przemocy oraz zapotrzebowania na działalność profilaktyczną na terenie Głogowa i Puław

Wspomagamy organizacyjnie, metodologicznie i statystycznie badania prowadzone przez osoby indywidualne