Publikacje zamieszczone poniżej to przykładowe opracowania naukowe i edukacyjne jednego ze współpracowników firmy. Zostały one opublikowane w opisanych w zawartości reprintów źródłach. Opracowania zostały zamieszczone na tej stronie wyłącznie jako fragment repozytorium, w celach informacyjnych i demonstracyjnych. Komercyjne wykorzystywanie poniższych publikacji, ich zamieszczanie w internecie lub zwielokrotnianie elektroniczne albo w dowolnych innych formach jest zabronione. Korzystanie z tych publikacji wymaga zakupu oryginalnych nośników albo uzyskania stosownej zgody wydawców. Naruszenie autorskich praw majątkowych wydawców będzie skutkowało sankcjami zgodnymi z przepisami właściwymi dla siedziby wydawcy.

 

Porzak, R., Przewoźnik, J., Stefańska, K., Kilijanek, A. (2016). Gra w szachy i trening poznawczy jako narzędzia kształtowania podstawowych kompetencji prozdrowotnych uczniów. W: Z.B. Gaś (red.) Nowe wyzwania profilaktyki (s. 147-168). Lublin: Innovatio Press. (tekst)

Porzak, R., Sagan, M. (2015). Kultura organizacyjna polskich uczelni w percepcji studentów studiów ekonomicznych. Organizacja i Kierowanie. 169(4/2015), 129-145. (tekst)

Porzak, R. (2015). Oczekiwania uczniów i nauczycieli dotyczące samorządu szkolnego. W: M. Nyczaj-Drąg (red.) Obraz edukacji dziecka w Polsce i na Ukrainie (161-172). Będzin: Wydawnictwo Internetowe E-bookowo. (tekst)

Porzak, R., Sagan, M. (2013). Nadzieja i przedsiębiorczość - psychologiczne aspekty zarządzania. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia. 6(1/2013), 179-193. (tekst)

Porzak, R. (2012) Aktywność internetowa a relacje rodzinne gimnazjalistów. W: W. Tuszyńska-Bogucka (red.) Wpływy medialne. Szanse i zagrożenia dla współczesnej rodziny (s. 87-105). Kraków: LIBRON. 

Porzak, R. (2012) Personality correlates related to violation of the regulations in the army. W: A. Heretik, E. Rošková (red.) Psychologica XLI (s. 745-760). Bratislava: Univerzita Komenského. (tekst)

Matejczuk, M., Porzak, R. (2011): Kobieta jako ofiara zgwałcenia w percepcji sprawców przestępstw seksualnych. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 71, 65-86. (tekst)

Porzak, R., Sagan, M., Zuba, M. (2011). Kulturowe uwarunkowania rozwoju Polski Wschodniej - próba identyfikacji kulturowych węzłów gordyjskich. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia. 3(1), 37-52. (tekst)

Porzak, R. (2011). Profilaktyka przemocy rówieśniczej. W: Z.B. Gaś (red.) Profesjonalna profilaktyka w szkole. Nowe wyzwania (s. 203-214). Lublin: Innovatio Press.

Porzak, R. (2011). Struktura wartości jako wyznacznik oczekiwań dotyczących rozwoju na studiach. W: J. Saran, M. Żmigrodzki (red.) Student jako podmiot edukacji we współczesnej uczelni wyższej (s. 267-283). Lublin: Innovatio Press.

Porzak, R. (2008). Charakterystyka środowiska schronisk dla nieletnich. W: Z.B. Gaś (red.) Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (s. 159-258). Lublin: Fundacja "Masz Szansę". (tekst)

Porzak, R. (2008). Milieuprofil der Heime für Minderjährige. W: Z.B. Gaś (red.) Effektivität Institutioneller Formen der Hilfe für die Durch Soziale Exklusion Gefährdeten Jugendlichen (s. 135-160). Lublin: "Du hast eine Chance" Stiftung. (tekst)

Porzak, R. (2008). Profile of the youth shelter environment. W: Z.B. Gaś (red.) Effectiveness of institutional forms of helping the youth threatened by social exclusion (s. 42-58). Lublin: "You Have a Chance" Foundation. (tekst)

Porzak, R. (2004). Podejścia rówieśnicze w pracy z młodzieżą. W: M. Prajsner (red.) Alkohol a zachowania problemowe młodzieży (s. 73-79). Opinie i badania. Warszawa: PARPA. 

Porzak, R. (2004). Ankieta jako narzędzie zbierania opinii nauczycieli o zakresie i jakości problemów w środowisku szkolnym. W: Z.B. Gaś (red.) Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole (s. 33-50). Lublin: Fundacja "Masz Szansę". 

Porzak, R. (2004). Wykorzystanie pakietów statystycznych do analizy zgromadzonego materiału diagnostycznego. W: Z.B. Gaś (red.) Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole (s. 239-259). Lublin: Fundacja "Masz Szansę". 

Porzak, R. (2003). Nauczyciele jako realizatorzy profilaktyki. W: M. Prajsner (red.) Młodzież z grup ryzyka. Perspektywy profilaktyki (s. 49-55). Warszawa: PARPA. 

Porzak, R. (2003). Oczekiwania wychowanków wobec wychowawców domów dziecka. W: A. Kalus (red.) W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej (s. 197-215). Opole: UO. 

Porzak, R. (1999). Wykorzystanie testu przymiotnikowego ACL-37 do badania obrazu "szkoły" i "ucznia". W: Z.B. Gaś (red.) Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów (49-70).  Warszawa: IBE. (tekst)

Porzak, R. (1995). Choroba somatyczna i jej wpływ na funkcjonowanie rodziny. W: Z.B. Gaś (red.) Psychologia wychowawcza stosowana (s. 145-155). Lublin: UMCS. 

Porzak, R. (1995). Polska adaptacja skal CAS i P-CAS do diagnozy zaburzeń zachowania u dzieci. W: Z.B. Gaś (red.) Psychologia wychowawcza stosowana (s. 219-230). Lublin: UMCS. 

Porzak, R. (1995). Psychologiczny trening adaptacyjny dla młodzieży rozpoczynającej studia. W: Z.B. Gaś (red.) Psychologia wychowawcza stosowana (s. 284-296). Lublin: UMCS.