Celem badań jest opracowanie projektu poprawy sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych 50+ poprzez zaadaptowanie niemieckiego modelu Paktu Zatrudnieniowego (PZ), przetestowanie go wśród instytucji polskich oraz wdrożenie w okresie 07.2016-12.2018r.

Model Paktu Zatrudnieniowego ma na celu wykorzystanie potencjałów zatrudnieniowych regionalnej gospodarki dla integracji zawodowej poszukujących pracy osób bezrobotnych 50+. Jest wzorowany na dobrych praktyk wypracowanych u zachodnich sąsiadów. Regionalne podejście do integracji zawodowej tej grupy docelowej umożliwiło utworzenie 78 paktów zatrudnieniowych w całych Niemczech.

Badania w projekcie są prowadzone za zgodą i z dotacji Centrum Projektów Europejskich, będącego agendą Ministerstwa Rozwoju, w ramach IV Osi Priorytetowej - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 -Współpraca ponadnarodowa, przy wsparciu poszczególnych Powiatowych Urzędów Pracy i instytucji rynku pracy.

Badania obejmują trzy grupy uczestników, dla których zostały przygotowane oddzielne ankiety:

 

1. Powiatowe Urzędy Pracy

2. Pracodawcy

3. Instytucje rynku pracy, w tym zwłaszcza: instytucje partnerstwa lokalnego, organizacje pozarządowe, agencje zatrudnienia, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, instytucje szkoleniowe

4. Osoby bezrobotne 50+